Xoá các file đã mở gần đây trong Photoshop 2020 (Delete Recent file list on Photoshop)

Nếu như bạn đã làm việc hay thao tác với một số file trên Photoshop. Khi tắt Photoshop, mở lại dùng nó vào lần sau, thì khi mở lên Photoshop sẽ hiện danh sách các file bạn đã thao tác , làm việc cùng thời gian chi tiết nhưi hình bên dưới

Xoá các file đã mở gần đây trong Photoshop 2020  (Delete Recent file list on Photoshop)

Cái hình trên là xem theo kiểu List, còn xem theo kiểu Grid nữa, như hình này đây


Bạn thấy là nó show ra các hình ảnh các file mà mình đã thao tác xử lý luôn. Có những tấm hình "nhạy cảm" mà bạn xử lý nữa. Nếu bạn muốn an toàn và không cho ai biết được nội dung mình đã làm gần đây thì Xoá nó thôi!!! Cũng như xoá lịch sử duyệt Web :v


Để Xoá nó thì đơn giản, bạn vào Menu File > Open Recent > Clear File List


Khi chọn nút này thì danh sách này sẽ biến mất. Và đây là kết quả sau khi Xoá


Chúc bạn thành công :)