Chia sẻ 16,000 sound effect miễn phí của BBC

Chia sẻ 16,000 sound effect miễn phí của BBC cho các bạn làm phim youtube Tất cả đều ở định dạng WAV

Chia sẻ 16,000 sound effect miễn phí của BBC

16.000 Hiệu ứng Âm thanh BBC này được BBC cung cấp ở định dạng WAV để tải xuống sử dụng theo các điều khoản của Giấy phép RemArc . Hiệu ứng âm thanh là bản quyền của BBC, nhưng chúng có thể được sử dụng cho mục đích cá nhân, giáo dục hoặc nghiên cứu, như được nêu chi tiết trong giấy phép.

Để sử dụng cho mục đích thương mại, bạn có thể cấp phép cho các hiệu ứng âm thanh .

LINH DOWNLOAD BBC Sound

XEM LINK